RA4FWC

Lookups:   410
| Bureau | Direct | LoTW | eQSL

      Managed by RA4FWC
Name:IGOR
QTH:LO13HM
Country:Russia (European)
Grid:LO13HM
 
Web:
Email: Hidden
Russia (European)
 
Licensed since:Hidden
Born:Hidden
ITU: 29
CQ:16
 
  
  
   
QSL via:


RA4FWC/3                                     RA4FWC

Moscow                                         Penzenskaya obl. p.Zemetchino.

loc: KO85VQ                                 loc: LO13HM

RDA: MA-08                                   RDA; PE-16

 

RDRC  #236
EPC     #23258
BDM    #4351

Source Activity Date time
DXC DX de RA4FWC: 14071.0 OR90VL tnx QSO 1746Z 2015-06-08 17:46:00
DXC DX de RA4FWC: 14173.0 R90IARU tnx QSO 1737Z 2015-06-08 17:37:00
DXC DX de RA4FWC: 14149.0 RK6JK tnx QSO 1406Z 2015-06-07 14:06:00
DXC DX de RA4FWC: 7040.0 UN7SB tnx QSO 1804Z 2015-06-04 18:04:00
DXC DX de RA4FWC: 14086.0 C35MF tnx QSO 1823Z 2015-05-31 18:23:00
DXC DX de RA4FWC: 14215.0 OB9EYP tnx QSO 1813Z 2015-05-31 18:13:00
DXC DX de RA4FWC: 7146.0 UR5MCW tnx QSO 1649Z 2015-05-31 16:49:00
RBN DX de SV8RV-#: 14083.2 RA4FWC/3 RTTY 11 dB 45 BPS CQ 1715Z 2015-05-30 17:15:51
RBN DX de JF2IWL-#: 14083.1 RA4FWC/3 RTTY 16 dB 45 BPS CQ 1715Z 2015-05-30 17:15:40
RBN DX de F5RRS-#: 14083.3 RA4FWC/3 RTTY 24 dB 45 BPS CQ 1715Z 2015-05-30 17:15:38
DXC DX de RA4FWC: 7112.0 RU3AWK tnx QSO 1254Z 2015-05-30 12:54:00
DXC DX de RA4FWC: 14165.0 ER3CT tnx QSO 1239Z 2015-05-30 12:39:00
DXC DX de RA4FWC: 14158.0 R7ME tnx QSO 1205Z 2015-05-30 12:05:00
RBN DX de F5RRS-#: 18106.8 RA4FWC/3 RTTY 29 dB 45 BPS CQ 1152Z 2015-05-30 11:52:20
DXC DX de RA4FWC: 14070.0 R2AGF tnx QSO 1635Z 2015-05-28 16:35:00
DXC DX de RA4FWC: 14071.0 R6KT 1602Z 2015-05-28 16:02:00
DXC DX de RA4FWC: 14133.0 RK6CR tnx QSO 1651Z 2015-05-21 16:51:00
DXC DX de RA4FWC: 7091.0 R3PO tnx QSO 1510Z 2015-05-16 15:10:00
DXC DX de RA4FWC: 21070.0 RX3AVD tnx QSO 1444Z 2015-05-16 14:44:00
DXC DX de RA4FWC: 7120.0 RA3ROR tnx QSO 1401Z 2015-05-16 14:01:00
DXC DX de RA4FWC: 14170.0 RP70GI tnx QSO 1127Z 2015-05-10 11:27:00
DXC DX de RA4FWC: 14135.0 RP70KI tnx QSO 1127Z 2015-05-10 11:27:00
DXC DX de RA4FWC: 21071.0 RP70KM tnx QSO 1122Z 2015-05-10 11:22:00
DXC DX de RA4FWC: 14123.0 UE70HMZ tnx QSO 1131Z 2015-05-09 11:31:00
DXC DX de RA4FWC: 7040.0 RP70A tnx QSO 1523Z 2015-05-08 15:23:00
DXC DX de RA4FWC: 7091.0 RP70PA tnx QSO 1122Z 2015-05-07 11:22:00
DXC DX de RA4FWC: 14139.0 RP70MX òîâàðèùè ñëóøàéòå êîìó ãîòâå÷àþò 2015-05-07 11:20:00
RBN DX de DL1EMY-#: 7019.0 RA4FWC CW 16 dB 14 WPM CQ 1746Z 2015-04-27 17:46:48
RBN DX de UA4M-#: 7023.0 RA4FWC CW 14 dB 14 WPM CQ 1741Z 2015-04-27 17:41:55
RBN DX de RU9CZD-#: 7016.0 RA4FWC/3 CW 21 dB 14 WPM CQ 1629Z 2015-04-27 16:29:05
DXC DX de RA4FWC: 7100.0 R2AIO ïðîâåðêà êëàñòåðà 0711Z 2015-04-01 07:11:00
RBN DX de DL9GTB-#: 7042.4 RA4FWC/3 BPSK 16 dB 63 BPS CQ 1812Z 2015-03-29 18:12:54
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 26 dB 63 BPS CQ 1808Z 2015-03-29 18:08:33
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 25 dB 63 BPS CQ 1805Z 2015-03-29 18:05:13
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 24 dB 63 BPS CQ 1759Z 2015-03-29 17:59:33
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 30 dB 31 BPS CQ 1748Z 2015-03-29 17:48:13
RBN DX de DL9GTB-#: 3581.0 RA4FWC/3 BPSK 14 dB 31 BPS CQ 1746Z 2015-03-29 17:46:33
RBN DX de DL9GTB-#: 3581.6 RA4FWC/3 BPSK 12 dB 31 BPS CQ 1742Z 2015-03-29 17:42:33
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 63 BPS CQ 1739Z 2015-03-29 17:39:52
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 63 BPS CQ 1733Z 2015-03-29 17:33:52
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 29 dB 63 BPS CQ 1724Z 2015-03-29 17:24:12
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 26 dB 63 BPS CQ 1713Z 2015-03-29 17:13:11
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 63 BPS CQ 1710Z 2015-03-29 17:10:11
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.9 RA4FWC/3 BPSK 24 dB 63 BPS CQ 1704Z 2015-03-29 17:04:31
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 16 dB 63 BPS CQ 1701Z 2015-03-29 17:01:51
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 24 dB 63 BPS CQ 1655Z 2015-03-29 16:55:31
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 37 dB 63 BPS CQ 1652Z 2015-03-29 16:52:31
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 63 BPS CQ 1645Z 2015-03-29 16:45:30
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 25 dB 63 BPS CQ 1642Z 2015-03-29 16:42:10
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.7 RA4FWC/3 BPSK 23 dB 31 BPS CQ 1629Z 2015-03-29 16:29:10
RBN DX de F5RRS-#: 7043.5 RA4FWC/3 RTTY 16 dB 45 BPS CQ 1706Z 2015-03-27 17:06:30
RBN DX de DF4UE-#: 7043.40 RA4FWC/3 RTTY 17 dB 45 BPS CQ 1706Z 2015-03-27 17:06:27
RBN DX de DF4UE-#: 7042.89 RA4FWC/3 RTTY 19 dB 45 BPS CQ 1648Z 2015-03-27 16:48:46
RBN DX de F5RRS-#: 7042.8 RA4FWC/3 RTTY 15 dB 45 BPS CQ 1641Z 2015-03-27 16:41:50
RBN DX de DL9GTB-#: 7042.8 RA4FWC/3 RTTY 21 dB 45 BPS CQ 1641Z 2015-03-27 16:41:40
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.9 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 63 BPS CQ 1736Z 2015-03-23 17:36:32
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.9 RA4FWC/3 BPSK 13 dB 63 BPS CQ 1730Z 2015-03-23 17:30:52
RBN DX de DL9GTB-#: 14071.9 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 31 BPS CQ 1639Z 2015-03-07 16:39:51
RBN DX de HA2KSD-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 11 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:59
RBN DX de SM6FMB-#: 7031.0 RA4FWC/3 CW 14 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:53
RBN DX de F5RRS-#: 7031.0 RA4FWC/3 CW 15 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:52
RBN DX de DL1EMY-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 11 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:52
RBN DX de SK3W-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 30 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:51
RBN DX de DL8LAS-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 19 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:50
RBN DX de OH6BG-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 23 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:49
RBN DX de US0KW-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 15 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:48
RBN DX de HB9DCO-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 12 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:48
RBN DX de G4PNF-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 22 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:46
RBN DX de DK9IP-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 9 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:46
RBN DX de UD4FD-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 26 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:46
RBN DX de OH2IS-#: 7031.0 RA4FWC/3 CW 26 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:44
RBN DX de DF7GB-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 11 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:42
RBN DX de OL5Q-#: 7030.9 RA4FWC/3 CW 17 dB 24 WPM CQ 1633Z 2015-03-06 16:33:41
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.5 RA4FWC/3 BPSK 17 dB 63 BPS CQ 1702Z 2015-02-24 17:02:14
RBN DX de DL9GTB-#: 7040.9 RA4FWC/3 BPSK 19 dB 63 BPS CQ 1555Z 2015-02-19 15:55:26
RBN DX de DF4UE-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 63 BPS CQ 1759Z 2015-02-13 17:59:37
DXC DX de RA4FWC: 7040.0 SP9BFF/3 tnx QSO 1755Z 2015-02-13 17:55:00
RBN DX de DL4RCK-#: 7042.2 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 63 BPS CQ 1745Z 2015-02-13 17:45:09
RBN DX de DF4UE-#: 7042.2 RA4FWC/3 BPSK 21 dB 63 BPS CQ 1745Z 2015-02-13 17:45:06
RBN DX de DF4UE-#: 7042.2 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 63 BPS CQ 1742Z 2015-02-13 17:42:56
RBN DX de DL9GTB-#: 3581.1 RA4FWC/3 BPSK 19 dB 63 BPS CQ 1800Z 2015-02-12 18:00:02
RBN DX de DL9GTB-#: 7042.4 RA4FWC/3 BPSK 21 dB 63 BPS CQ 1829Z 2015-02-11 18:29:31
DXC DX de RA4FWC: 7119.0 RW6AIC tnx QSO 1708Z 2015-01-27 17:08:00
DXC DX de RA4FWC: 432000.0 R2AIO ???? ???????? 1009Z 2015-01-27 10:09:00
RBN DX de DF4UE-#: 14082.57 RA4FWC/3 RTTY 15 dB 45 BPS CQ 1622Z 2015-01-24 16:22:09
RBN DX de DF4UE-#: 14083.58 RA4FWC/3 RTTY 15 dB 45 BPS CQ 1621Z 2015-01-24 16:21:29
RBN DX de SA4BFH-#: 14082.6 RA4FWC/3 OTHER 19 dB 45 CQ 1408Z 2015-01-24 14:08:01
RBN DX de DL9GTB-#: 14082.6 RA4FWC/3 RTTY 23 dB 45 BPS CQ 1407Z 2015-01-24 14:07:51
RBN DX de DF4UE-#: 14082.57 RA4FWC/3 RTTY 16 dB 45 BPS CQ 1407Z 2015-01-24 14:07:44
RBN DX de SM6FMB-#: 14082.74 RA4FWC/3 RTTY 24 dB 45 BPS CQ 1407Z 2015-01-24 14:07:43
RBN DX de DF4UE-#: 21080.14 RA4FWC/3 RTTY 25 dB 45 BPS CQ 1257Z 2015-01-24 12:57:01
RBN DX de WZ7I-#: 21080.14 RA4FWC/3 RTTY 11 dB 45 BPS CQ 1256Z 2015-01-24 12:57:00
RBN DX de SM6FMB-#: 14082.74 RA4FWC/3 RTTY 21 dB 45 BPS CQ 1251Z 2015-01-24 12:51:40
RBN DX de SA4BFH-#: 14082.6 RA4FWC/3 OTHER 20 dB 45 CQ 1251Z 2015-01-24 12:51:38
RBN DX de DF4UE-#: 7040.7 RA4FWC/3 BPSK 13 dB 63 BPS CQ 1711Z 2015-01-23 17:11:53
RBN DX de DF4UE-#: 7040.7 RA4FWC/3 BPSK 24 dB 31 BPS CQ 1753Z 2015-01-17 17:53:22
RBN DX de DL9GTB-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 28 dB 31 BPS CQ 1739Z 2015-01-17 17:39:19
RBN DX de DF4UE-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 17 dB 63 BPS CQ 1643Z 2015-01-13 16:43:37
RBN DX de DF4UE-#: 7040.5 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 63 BPS CQ 1749Z 2014-12-29 17:49:49
RBN DX de DF4UE-#: 7040.6 RA4FWC/3 BPSK 34 dB 63 BPS CQ 1743Z 2014-12-29 17:43:49
RBN DX de DL9GTB-#: 7040.7 RA4FWC/3 BPSK 15 dB 63 BPS CQ 1643Z 2014-12-27 16:43:08
RBN DX de DF4UE-#: 7040.6 RA4FWC/3 BPSK 17 dB 63 BPS CQ 1637Z 2014-12-27 16:37:43
RBN DX de DL9GTB-#: 7040.7 RA4FWC/3 BPSK 16 dB 63 BPS CQ 1630Z 2014-12-27 16:30:08
RBN DX de DL9GTB-#: 7040.7 RA4FWC/3 BPSK 29 dB 63 BPS CQ 1611Z 2014-12-27 16:11:27
RBN DX de DL4RCK-#: 7042.0 RA4FWC/3 OTHER 21 dB 3 CQ 1601Z 2014-12-27 16:01:20
RBN DX de DL9GTB-#: 7040.6 RA4FWC/3 BPSK 21 dB 31 BPS CQ 1724Z 2014-12-21 17:24:33
RBN DX de DF4UE-#: 7040.6 RA4FWC/3 BPSK 11 dB 31 BPS CQ 1724Z 2014-12-21 17:24:03
RBN DX de DL4RCK-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 31 BPS CQ 1714Z 2014-12-21 17:14:31
RBN DX de DL4RCK-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 22 dB 31 BPS CQ 1714Z 2014-12-21 17:14:30
RBN DX de DL9GTB-#: 7042.3 RA4FWC/3 BPSK 29 dB 63 BPS CQ 1713Z 2014-12-21 17:13:18
RBN DX de DF4UE-#: 7041.4 RA4FWC/3 BPSK 29 dB 31 BPS CQ 1733Z 2014-12-16 17:33:13
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.4 RA4FWC/3 BPSK 28 dB 31 BPS CQ 1733Z 2014-12-16 17:33:03
RBN DX de DL4RCK-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 23 dB 31 BPS CQ 1718Z 2014-12-16 17:18:04
RBN DX de DL4RCK-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 23 dB 31 BPS CQ 1718Z 2014-12-16 17:18:03
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 16 dB 31 BPS CQ 1718Z 2014-12-16 17:18:02
RBN DX de DL4RCK-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 31 BPS CQ 1701Z 2014-12-16 17:01:48
RBN DX de DL4RCK-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 31 BPS CQ 1701Z 2014-12-16 17:01:48
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.8 RA4FWC/3 BPSK 23 dB 31 BPS CQ 1647Z 2014-12-16 16:47:34
DXC DX de RA4FWC: 14076.0 F1AIS tnx QSO 1629Z 2014-12-15 16:29:00
RBN DX de DF4UE-#: 7041.2 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 31 BPS CQ 1527Z 2014-12-05 15:27:40
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.3 RA4FWC/3 BPSK 26 dB 31 BPS CQ 1526Z 2014-12-05 15:26:51
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.3 RA4FWC/3 BPSK 31 dB 31 BPS CQ 1521Z 2014-12-05 15:21:33
RBN DX de DF4UE-#: 7041.3 RA4FWC/3 BPSK 27 dB 31 BPS CQ 1521Z 2014-12-05 15:21:20
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.1 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 31 BPS CQ 1516Z 2014-12-05 15:16:31
RBN DX de DL9GTB-#: 7041.1 RA4FWC/3 BPSK 25 dB 31 BPS CQ 1455Z 2014-12-05 14:55:10
RBN DX de DF4UE-#: 7041.1 RA4FWC/3 BPSK 18 dB 31 BPS CQ 1455Z 2014-12-05 14:55:09
RBN DX de DF4UE-#: 7041.6 RA4FWC/3 BPSK 21 dB 31 BPS CQ 1809Z 2014-12-02 18:09:49
DXC DX de RA4FWC: 7040.0 RA4FWC/3 tnx QSO 1750Z 2014-11-26 17:50:00
DXC DX de RA4FWC: 7138.0 RC3R tnx QSO 1407Z 2014-11-23 14:07:00
DXC DX de RA4FWC: 7105.5 RW6ASN tnx QSO 1726Z 2014-11-22 17:26:00
DXC DX de RA4FWC: 7096.0 RW6HMF tnx QSO 1720Z 2014-11-22 17:20:00
DXC DX de RA4FWC: 28530.0 R3DO tnx QSO 1909Z 2014-11-20 19:09:00
DXC DX de RA4FWC: 28530.0 R3DO Êðóãëûé ñòîë Äîìîäåäîâî 1907Z 2014-11-20 19:07:00
DXC DX de RA4FWC: 7136.5 RG7T tnx QSO 1755Z 2014-11-15 17:55:00
DXC DX de RA4FWC: 7122.0 RX3AIK tnx QSO 1704Z 2014-11-11 17:04:00
DXC DX de RA4FWC: 7000.0 R2O14FU tnx QSO 1614Z 2014-11-01 16:14:00
DXC DX de RA4FWC: 14160.0 UA6BNC tnx QSO 1443Z 2014-10-19 14:43:00
DXC DX de RA4FWC: 7000.0 UE16CTT tnx QSO 1744Z 2014-10-05 17:44:00
DXC DX de RA4FWC: 145275.0 R2DHH tnx QSO 1901Z 2014-09-19 19:01:00
DXC DX de RA4FWC: 145275.0 R5DZ tnx QSO 1801Z 2014-09-19 18:01:00
DXC DX de RA4FWC: 14160.0 RA6BW tnx QSO 1529Z 2014-09-16 15:29:00