Status of ON5HB's log: 2347 QSO


First QSO: 2017-03-24 at 14:56 with DJ0VQ on 80M SSB
Last QSO: 2019-03-21 at 19:50 with PA5AB on 80M SSBLast 50 QSO
QSO date Time on Callsign Band Mode Name QTH Continent Country name
2019-03-21 19:50 PA5AB 80M SSB Berrie EU Netherlands
2019-03-21 19:48 PA3ENW 80M SSB Kees EU Netherlands
2019-03-21 19:38 PA3DRL 80M SSB Willy EU Netherlands
2019-03-21 19:04 DL4KAL 80M SSB Wilhelm EU Germany
2019-03-21 17:55 PA1NB 80M SSB Hans Leiderdorp EU Netherlands
2019-03-19 18:16 PA0TRB 80M SSB Henk EU Netherlands
2019-03-19 18:03 PA3JFL 80M SSB Jos EU Netherlands
2019-03-17 19:29 G3XOP 80M SSB Paul EU England
2019-03-17 19:25 G4MWJ 80M SSB Bob EU England
2019-03-13 20:45 GX3NWR 80M SSB Wirral EU England
2019-03-13 20:33 DB3BS 80M SSB Wolfgang EU Germany
2019-03-13 20:17 DL6SRD 80M SSB Roland EU Germany
2019-03-13 20:06 DO9YJ 80M SSB Yvette EU Germany
2019-03-11 20:56 ON3LDB 80M SSB Lambert EU Belgium
2019-03-11 20:38 PA3FEM 80M SSB Lambert EU Netherlands
2019-03-11 20:22 PA0WNO 80M SSB Wim EU Netherlands
2019-03-11 20:12 F1EEH 80M SSB Didier Tours EU France
2019-03-11 20:02 F4HXC 80M SSB Bertrand EU France
2019-03-11 17:25 PA1WD 80M SSB Wijbrand EU Netherlands
2019-03-11 17:18 PF0IS 80M SSB Loek Moerdijk EU Netherlands
2019-03-09 18:47 ON8PO 80M SSB Mathieu EU Belgium
2019-03-09 18:31 ON7TX 80M SSB Jan EU Belgium
2019-03-09 18:31 ON4AYM 80M SSB Martin EU Belgium
2019-03-08 18:05 PE1RCO 80M SSB Alex EU Netherlands
2019-03-08 17:08 PA0MER 80M SSB Fred EU Netherlands
2019-03-08 17:08 PA0HIT 80M SSB Hans EU Netherlands
2019-03-06 23:18 PA7PD 80M SSB Jan EU Netherlands
2019-03-06 22:46 DO1TPD 80M SSB Siemen EU Germany
2019-03-06 22:37 PA3HB 80M SSB Sake Gorredijk EU Netherlands
2019-03-06 22:35 PE1LWO 80M SSB Marco EU Netherlands
2019-03-05 17:26 PA2DTA 80M SSB Dick EU Netherlands
2019-03-05 15:22 DF3DZ 80M AM Dieter EU Germany
2019-03-05 15:12 DF0AM 80M AM Eberhard EU Germany
2019-03-05 15:06 PA3EJB 80M AM Gert EU Netherlands
2019-03-05 15:04 PE1BIW 80M AM Martin EU Netherlands
2019-03-05 15:03 PA0AM 80M AM Cor EU Netherlands
2019-03-04 21:56 2E0TGK 80M SSB Rich EU England
2019-03-04 20:00 ON5AVM 80M SSB Johan Bornem EU Belgium
2019-03-04 19:50 PA0NHC 80M SSB Nico EU Netherlands
2019-03-04 19:12 PE1RCO 80M SSB Alex EU Netherlands
2019-03-04 19:07 ON8PO 80M SSB Mathieu EU Belgium
2019-03-04 19:07 ON4AYM 80M SSB Martin EU Belgium
2019-03-04 17:20 PA0MER 80M SSB Fred EU Netherlands
2019-03-02 20:45 DL6ZAC 80M SSB Reinhard EU Germany
2019-03-02 20:22 ON3AS 80M SSB Patrick EU Belgium
2019-03-02 20:15 DF7CA 80M SSB Rudolf EU Germany
2019-03-01 20:44 M1ANN 80M SSB Alan EU England
2019-03-01 18:43 ON3VOX 80M SSB Olivier EU Belgium
2019-02-28 20:00 PA0DFC 80M SSB Dirk EU Netherlands
2019-02-28 19:24 ON5AVM 80M SSB Johan Bornem EU Belgium

Band statistic
Band SSB CW DIGI Total
160M 106 106
17M 1 1
20M 29 29
2M 26 26
40M 188 188
60M 4 4
80M 1946 1946
10M 5 5
4M 1 1
15M 1 1
70CM 21 17 38


Powered by HamQTH.com - Free hamradio callbook