Status of WC4R's log: 5088 QSO

Last 20 QSO
QSO date Callsign Band Country name
2019-02-19 AC5O 30m United States
2019-02-19 IW1FGY 30m Italy
2019-02-19 EA3KX/QRP 30m Spain
2019-02-19 SV9BMG 30m Crete
2019-02-19 OE5FSL 30m Austria
2019-02-19 F4FCE 30m France
2019-02-19 F6BIA 30m France
2019-02-19 ON3URT 30m Belgium
2019-02-19 HA7TM 30m Hungary
2019-02-17 LA7QIA 40m Norway
2019-02-17 KM4UJI 40m United States
2019-02-17 KR6RK 20m United States
2019-02-17 XE1HON 20m Mexico
2019-02-17 WP4PXR 20m Puerto Rico
2019-02-17 N1MAE 20m United States
2019-02-17 N7HEQ 20m United States
2019-02-17 W7WHO 20m United States
2019-02-17 HP1RY 20m Panama
2019-02-17 4Z5KU 20m Israel
2019-02-17 I1NVU 20m Italy

Worked DXCC by band
160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M 2M Total
6 6 49 83 24 152 38 32 5 34 2 2 165

Band statistic
Band SSB CW DIGI Total
2M 7 7
30M 97 97
60M 355 355
160M 2 94 96
80M 135 19 154
40M 96 808 904
20M 152 3030 3182
17M 17 65 82
15M 41 27 68
12M 2 8 10
10M 83 47 130
6M 2 1 3


Powered by HamQTH.com - Free hamradio callbook